Doctortalk

 • MALLESWARAM – 9035036767/9606068915
 • JAYANAGAR – 9035216767
 • DAVANAGERE – 9341756767
 • HASSAN – 7619620619
 • MYSORE – 08214193713
 • UDUPI – 9513606377
 • HOSPETE – 9035326767
 • GULBARGA – 7899701230
 • SHIMOGGA – 8722566677
 • HUBLI – 9036026767
 • DADAR – 9167608325
 • PUNE – 9769098325
 • SOLAPUR – 9819715325
 • THANE – 9167983325
 • NAGPUR – 9167220325
 • KOLHAPUR – 9167313325
 • AURANGABAD – 9167531325
 • NASHIK – 9167573325